اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سجاد برخورداری دورباش

سجاد برخورداری دورباش

سجاد برخورداری دورباش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61118110
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مالی زهره The Determinates of Government Size In OPEC Countries کارشناسی ارشد
عامری فاطمه Explaining the Role of Finance Methods in Housing Sector: Case Study of Iran کارشناسی ارشد
بهزادی صوفیانی محسن The Threshold Impact of Macro Economic Variables on Inflation in the Inflationary Environment: TAR & STR Approach کارشناسی ارشد
فروغی فر محسن اثرات پویای سیاست پولی بر روی بیکاری استانی در ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد آموزش 4401354 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کلان 4401234 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آمار 1 4401348 3 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کلان 2 4401410 3 21 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصادسنجی 4401048 3 42 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد آموزش 4401354 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 2 4401072 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 2 4401072 3 41 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار 2 4401349 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:45) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 2 4401410 3 20 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد کلان 1 4401069 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد کلان 2 4401072 3 41 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/28 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
آمار 2 4401349 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1