اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحید ماجد

وحید ماجد

وحید ماجد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61118089
اتاق: -
پست الکترونیکی: