اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسین دهقانی فیروز آبادی

محمدحسین دهقانی فیروز آبادی

محمدحسین دهقانی فیروز آبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61118073
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری بازیها 4401350 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1397/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
سازماندهی صنعتی 4401346 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/28 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
آمار 1 4401348 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 4402002 4 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:15) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 4401233 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد تولید 4402008 3 21 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 1 4401043 4 23 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 2 4401409 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 4401233 3 23 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1