اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسین دهقانی فیروز آبادی

محمدحسین دهقانی فیروز آبادی

محمدحسین دهقانی فیروز آبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61118073
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد 1 4401043 4 23 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 2 4401409 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 4401233 3 23 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه