اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود مشهدی احمد

محمود مشهدی احمد

محمود مشهدی احمد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 8054
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توسعه اقتصادی 4401157 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/22 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد نهادگرایی 4401004 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه