اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود مشهدی احمد

محمود مشهدی احمد

محمود مشهدی احمد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 8054
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش شناسی اقتصاد 4401401 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/06 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی اقتصادی 4401115 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی اقتصادی 4401371 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نظامهای اقتصادی 4401304 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد توسعه 4402003 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
توسعه اقتصادی 4401157 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی اقتصادی 4401115 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد نهادگرایی 4401004 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:45) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
توسعه اقتصادی 4401157 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/22 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد نهادگرایی 4401004 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1