اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود متوسلی

محمود متوسلی

محمود متوسلی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 8058
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مظهری موسوی ابراهیم شناسایی عوامل و نهادهای مهم و تعین کننده در ایجاد و رشد کسب و کار های کوچک و متوسط و درجه اهمیت آنها ( استان مازندران) کارشناسی ارشد
معصومی فر احمد بررسی روند گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار در راهبرد توسعه اقتصادی چین کارشناسی ارشد
حاجی خامنه آیدین تمرکز قدرت وتأثیر آن بر کارایی اقتصادی کارشناسی ارشد
حالبیچ یاسمین نفع شخصی در اقتصاد: مطالعه تطبیقی همراه با تحلیل های سیاستی کارشناسی ارشد
ساداتی اعظم السادات بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر تجارت آزاد بر اشتغال (مورد خاص ایران) کارشناسی ارشد
رایضی افسانه سرمایه گـذاری مستقیـم خارجی و رشـد اقتصـادی کارشناسی ارشد
علی زاده قیاسی افسانه ارزیابی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد نیروگاه حرارتی زرگان کارشناسی ارشد
ابراهیمی ایلناز طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد صادر کننده نفت
عسکری جونوشی الهه رویکرد نهادی بر نفرین منابع کارشناسی ارشد
میگون پوری الهه شناسایی عوامل موثر بر کارکرد فعالیتهای کارآفرینانه در شکل گیری سیستم نوآوری فناورانه حوزه انرژی های تجدیدپذیر ایران(مطالعه موردی انرژی زیست توده) کارشناسی ارشد
میرزایی امید شناسایی الگوی یادگیری در شهود در جامعه مخترعان کشور کارشناسی ارشد
سیاح امیر درآمدی برشناخت ماهیت و عوامل موثربر عرضه آنترپرنیور ونقش آن در رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
لعلی امیر امکان سنجی بررسی توسعه پایدار از منظر اقتصاد تکاملی کارشناسی ارشد
رهبری امیرحسن سرمایه گذاری در بنادر و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور کارشناسی ارشد
میرابوطالبی امیرحسین Rationality’s Evolution in Economics and Using Cognitive Science and Mind Functions to Address Social and Economic Issues کارشناسی ارشد
نخ باف امینه ارزیابی کارایی در صنعت نساجی با تاکید بر روش بهینه سازی انحراف معیار ششگانه کارشناسی ارشد
طالب کاشفی بیژن کاربرد تحلیل تکنیک با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
حیدری بهزاد اقتصاد دانش محور و نقش دانش در توسعه اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
دارستان پرویز نهادهای سیاسی و توسعه مالی کارشناسی ارشد
غفاری تیمور مطالعه روند تحول در ساختار اقتصادی - اجتماعی عشایر ایل ارسباران کارشناسی ارشد
میرزایی پری یحیی شناسایی نهادها و کسب و کارهای پشتیبان مورد نیاز،جهت توسعه بیمه زندگی ایران کارشناسی ارشد
صفوی گزاز حسن انتقال وتوسعه تکنولوژی درکشورهای درحال توسعه آسیائی کارشناسی ارشد
باقری نژاد صالحی حسین بررسی رابطه مبادله کشورهای درحال توسعه وایران وچگونگی بهبودآن کارشناسی ارشد
درودیان حسین تحلیل نوسانات قیمت مسکن در تهران و عوامل مؤثر بر آن کارشناسی ارشد
کلویانی کتولی حسین نگاهی به وضعیت منابع طبیعی (جنگلها و مراتع) دراستان گلستان و راهکارهای بهره برداری بهینه از آن کارشناسی ارشد
پاداش حمید بررسی تحلیلی اقتصاد نهادگرا وارزیابی نقش نهادها در فرآیند توسعه ایران کارشناسی ارشد
مرزوقی حمید بررسی موانع سرمایه گذاری در حمل ونقل دریائی کارشناسی ارشد
حیدری حمیرا یادگیری و نظام باورها: کاوشی در نقش محوری انسان در توسعه اقتصادی کارشناسی ارشد
اطیابی خدیجه کارائی و مشروعیت عملکرد و استراتژیهای یک بنگاه ( به عنوان یک نهاد ) با تاکید موردی بر سازمان صنایع ملی ایران کارشناسی ارشد
ناراف خسرو ارزیابی نقادانه خصوصی سازی در فدراسیون روسیه: موانع، چالشها و چشم انداز آینده کارشناسی ارشد
سعادت رحمان نقش و جایگاه سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
لاجوردی رزیتا The role of rationality in developmentoriented planning with emphesis on Goulet's theory in relation to rationality کارشناسی ارشد
بخشی دستجردی رسول برآورد متغیرهای موثر بر ظرفیت مالیاتی در استان اصفهان به همراه مقایسه با کوشش مالیاتی کارشناسی ارشد
قصاب قرائی رسول نقش دریای خزر در توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
شهبازی رضا بررسی الزامات نهادی تحقق حکمرانی خوب باتاکید بر نقش دولت کارشناسی ارشد
محمدیان منصور زمانه چگونگی ایجاد دگرگونی در جامعه در چارچوب ارتباطات و طبق تعالیم دین کارشناسی ارشد
اسدیان زینب اثر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور های منتخب با درآمد متوسط(1996-2005) کارشناسی ارشد
تقی پور زهره رویکردی نهادی به توسعه با تاکید بر آرای دارون عجم اوغلو(مصادیقی از محرومیت های نهادی در ایران) کارشناسی ارشد
حسن نژاد چاووشی زهره کارآفرینی و توسعه اقتصادی از دیدگاه کرزنر،شومپیتر و نورث کارشناسی ارشد
شفیع نژاد سحر بررسی پتانسیلها و مزیتهای بازار خدمات توریسم در هشت کشور اسلامی کارشناسی ارشد
رسولی سعید نگرشی بر رابطه دین و توسعه اقتصادی؛ رویکرد سرمایه اجتماعی کارشناسی ارشد
صمدی سعید کاهش فقر، کارایی و برابری در ایران
غلامی نتاج امیری سعید بررسی مقایسه ای خط فقر در مناطق شهری استان مازندران و کشور کارشناسی ارشد
قاسمیان سعید آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی کارشناسی ارشد
خدابنده لو سیما مروری پژوهشی بر رویکرد مکتب اتریشی به توسعه با تأکید بر آراء جوزف شومپیتر کارشناسی ارشد
توحیدلو سمیه رفتار اقتصادی ایرانیان در دوره‌ی مشروطه
شکروی سمیه بررسی بهره‌وری صنایع نساجی ( مطالعه موردی ایران) کارشناسی ارشد
حمه علی پور سنور راهکار نهادی برای حفاظت از مناظر طبیعی: مطالعه موردی آبشار شلماش کارشناسی ارشد
مصورنیا سهیلا توسعه صادرات و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
حبیبیان سوسن بررسی توان خود اتکائی در پروسه صنعت برق (مورد خاص نیروگاههای حرارتی) کارشناسی ارشد
محمدی شاپور بررسی ویژگیهای غیرخطی و ناپیوستگی تغییرات ساختاری
محمدی شاپور بررسی تغییرات ساختاری در فرایند توسعه مورد خاص ایران کارشناسی ارشد
صدیقی شهریار آسیب شناسی اقتصاد نفتی درایران کارشناسی ارشد
ابوالحسینی شهروز امکان سنجی اقتصادی صادرات گاز طبیعی ایران (ترکیه - اروپا) کارشناسی ارشد
سیدعلی روته صدیقه السادات حقوق مالکیت فکری و آثار اقتصادی آن بر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت کارشناسی ارشد
پورسیف عباس روش تحلیل پدیده های اقتصادی با برداشت هایی از اسلام کارشناسی ارشد
زارعی عباس تاثیر توسعه مالی بر کاهش فقر ، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کارشناسی ارشد
یگانلو عطیه عوامل موثر بر فقر در دیدگاه اقتصاد رفتاری کارشناسی ارشد
انتظاری یعقوب سرمایه گذاری بهینه در سرمایه انسانی تحت شرایط عدم اطمینان: تئوری و کاربرد آن در ایران کارشناسی ارشد
بی نیاز علی بررسی ابعاد پولی هم پیوندی اقتصادی ایران با مناطق یورو و دلار
پورعلی علی استراتژی جایگزین توسعه برای ایران با تاکید برارزیابی و نقد برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
چشمی علی کاربرد نظریه هزینه مبادله برای تشکیل احزاب
رستمیان علی تحلیل هرمنوتیکی آکسیوم انتخاب عقلایی مورد پژوهی رفتار مصرف کننده کارشناسی ارشد
زاهدطلبان علی تحلیلی کمی از جایگاه صنعت فولاد درمراحل مختلف توسعه اقتصادی با تاکید ویژه بررابطه مصرف فولاد با شاخصهای اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
سقائیان علی تأثیرات باند وسیع بر اشتغال ورشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
طیب نیا علی الگوی تورم در ایران و تحلیل سیاستهای ضد تورمی دولت کارشناسی ارشد
مقدس گلیشمی علی نقش دولت در تغییرات صنعتی، صنعت مخابرات ایران، 1381-1368 کارشناسی ارشد
شفیعی علی اصغر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای آسیائی ( درسهایی برای ایران) کارشناسی ارشد
محمد بیگی علی اعظم نظرات تئودورشولتز در زمینه توسعه کشاورزی و بررسی میزان تطابق آن با مسائل کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
زندیه علیرضا بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد و توسعه اقتصادی کارشناسی ارشد
متولی زاده اردکانی عمید مطالعۀ تطبیقی سه رویکرد در اقتصاد‌نهادگرای‌جدید برای ارائه چارچوب تبیینی پارادایم آن‌ها کارشناسی ارشد
تورنگ عنایت الله بررسی خودکفائی در تولید گندم، برنج ، و گوشت قرمز کارشناسی ارشد
میرمحمدی غزاله السادات بررسی اثر آزاد سازی مالی بر پس انداز خصوصی در ایران (85-1344) کارشناسی ارشد
آزادی غلامرضا بررسی و تحلیل هزینه ها و فایده های آموزشی مورد خاص سال 1365 کشور کارشناسی ارشد
رجبی یزدی غلامعلی ضرورت توجه به عامل محیط زیست در طراحی‌ها و برنامه ریزیهای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
احمدی پس ویشه فاطمه شناسایی عوامل نهادی موثر بر قصد کارآفرینانه در حوزه فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد
لطفی زاده فریبا شناسایی میزان تأثیر شیوه پردازش اطلاعات بر سبک تصمیم‌گیری کارآفرینانه کارشناسی ارشد
قدس فرح آموزش ازدیدگاه اقتصاد کارشناسی ارشد
میرزازاده فرح ناز تولید ناخالص سبز به عنوان شاخصی برای توسعه پایدار کارشناسی ارشد
اسداللهی فرزانه سیاستها و استراتژیهای توسعه کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد
بختیاری هور فرزانه بررسی رابطه بین توسعه انسانی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
فرزام فرشته بررسی مدلهای مهاجرت کارشناسی ارشد
حسینی طولی فرشید بررسی تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی و ارائه الگویی برای سیاست گزاری تشویق صادرات در ایران
کشاورز کتایون اصلاحات لازم در سیاستهای پولی در راستای هدف پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد
لهراسبی پیده لقمان آزمون های رفتاری اوپک در بازار جهانی نفت خام (شواهدی از وجود دیوان سالاری در اوپک) کارشناسی ارشد
احقاقی میثم تاثیر یادگیری بر مدل های ذهنی برای ایجاد تغییرات از دید نهادی و علوم شناختی برای رسیدن به عملکرد اقتصادی مطلوب کارشناسی ارشد
مدرسی میثم شناسایی عوامل نهادی موثر بر کارآفرینی دانشگاهی:مورد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
حسنی محسن سرمایه اجتماعی: مفاهیم, انتقادها, ایران کارشناسی ارشد
رحیمی محسن تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان یزد با توجه به مزیتهای منطقه ای کارشناسی ارشد
فرقانی محسن شناسایی مولفه های موثربسته بندی محصولات صنایع غذایی در تصمیم گیری وانتخاب مشتریان شهر تهران کارشناسی ارشد
ستاری فر محمد بررسی نقش کلان متغیرهای سرمایه فیزیکی سرمایه انسانی و تکنولوژی بر توسعه کارشناسی ارشد
سلیم پور محمد تجزیه و تحلیل ضرایب فزاینده R&D در بخش های اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
مالجو محمد الگویی برای تحلیل رفتار حقوق بگیران در مواجه با افت دریافتی‌های واقعی: نمونه پژوهی معلمان مرد در تهران
بخشی محمدحسین تاثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری یا بندر آزاد بر اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
صبوری محمدرضا بررسی نقش شانگهای به عنوان بندر آزاد تجاری در توسعه چین کارشناسی ارشد
حسنی فخرآبادی محمد رضا نقش ادغامهای صنعتی در کارآیی بنگاههای اقتصادی: بررسی مقایسه ای دولت و بازار در اقتصاد ایران ( مطالعه موردی در صنعت دارو) کارشناسی ارشد
الحسینی محمدصادق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد
رنجبر محمد مجید The role of planning in the development process with emphasis on Williamson's four levels of social analysis pattern کارشناسی ارشد
معماریانی محمدمهدی سنجش تاثیر محیط نهادی بر پدیده کارآفرینی در کشورهای عضو دیده بان جهانی کار آفرینی کارشناسی ارشد
ملکی کرم آباد محمدمهدی شناسائی عوامل نهادی تأثیر گذار بر پیدایش و پیاده سازی فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی در ایران کارشناسی ارشد
مشهدی احمد محمود ارزیابی انتقادی اقتصاد مرسوم در برابر اقتصاد نهادگرای قدیم: کنکاشی در قدرت تبیین هر پارادایم (مورد خاص: مصرف و فقر)
نوربخش محمود بررسی مزیت نسبی استان مازندران در امر صادرات محصولات کشاورزی (برنج و مرکبات) به کشورهای آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
جعفرزاده مرتضی طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی کارآفرینی دانش آموختگان: مورد دانشگاه تهران
حمیدانی پور مرتضی بررسی سیاست خصوصی سازی بنادر، مورد خاص بندر امام خمینی کارشناسی ارشد
آبنیکی مرجانه تأثیر نهاد ها برعملکرد اقتصادی با تأکید بر هزینه مبادله کارشناسی ارشد
تویسرکانی مریم شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات نرم افزار در ایران کارشناسی ارشد
یاسائی مصطفی بررسی تطبیقی توسعه اقتصادی تایوان با ایران و ارائه اصولی از الگوی توسعه برای ایران کارشناسی ارشد
فولادی معصومه بررسی آثار مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوارها با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای
یزدان خواه منصوره مکانیزمهای توسعه شرق آسیا تجربه ای برای کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
خطیبی مهدی تحلیلی ازآثار سیاستهای اقتصادی دولت برتوسعه صادرات منسوجات ایران کارشناسی ارشد
باستانفر مهدیه تاثیر سرمایه گذاری بخش دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کارشناسی ارشد
لطفی موسی نقش آموزش نیروی انسانی در رشد اقتصادی (مورد ایران) کارشناسی ارشد
پوررستمی ناهید نقش نهادهای عمومی و مالی در توسعه مالی و رشد اقتصادی
دهمرده نظر ارزیابی عملکرد اقتصــاد بازار در حـل بیکـاری ایران
نایبی نفیسه بررسی پدیدة رانت اقتصادی و علل و آثار آن، با تاکید بر بخش صنعت در کشور کارشناسی ارشد
ایوبی زاده نیکو آینده پژوهی و نقش آن در توسعه با تاکید خاص بر فناوری نانو کارشناسی ارشد
جهانگرد هاجر بررسی تفاوتهای ساختاری رفتار مصرف شهری و روستایی در ایران از دیدگاه نظریه دوگانگی کارشناسی ارشد
خادم هادی بررسی رابطه حکمرانی خوب و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توسعه اقتصادی 4401157 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد توسعه 4402003 3 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
توسعه اقتصادی 4401312 3 21 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه