اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا رحیمی بروجردی

علیرضا رحیمی بروجردی

علیرضا رحیمی بروجردی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61118070
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قائمی محمدجعفر اسماعیل تاثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
همگرایی اقتصادی و جهانی سازی 4401378 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تجارت بین الملل 4401143 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
همگرایی اقتصادی و جهانی سازی 4401378 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مالیه بین الملل 4401268 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
همگرایی اقتصادی و جهانی سازی 4401378 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/25 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
مالیه بین الملل 4401268 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1