اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحید مهربانی

وحید مهربانی

وحید مهربانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 8095
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمدپور یاسوری محسن تحلیل شاخص آزادی اقتصادی از منظر تعالیم اسلامی کارشناسی ارشد
سلیمی زاده محمد هادی راهبرد امنیت غذایی در اقتصاد ایران و خودکفایی در تولید غذای اساسی کارشناسی ارشد
معینی فرد مژگان بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منطقه منا با تأکید بر شاخص های حکمرانی خوب کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد آموزش 4401354 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 1 4401042 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/27 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 2 4401044 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه