- پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

گروه ها و هیات علمی دانشکده اقتصاد

اقتصاد علم تحلیل و تبیین چگونگی انتخاب افراد، بنگاه‌ها و جامعه از میان گزینه‌های محدود انتخاب است، بصورتی که انتخاب مذکور بهینه باشد. بعبارتی اقتصاد علم بکارگیری و استخدام منابع محدود و کمیاب در اختیار افراد، بنگاه‌ها و جامعه برای نیل به اهداف حداکثر رفاه و تولید و مصرف می‌باشد بصورتی که با منابع محدود در اختیار نیازهای نامحدود بصورت بهینه برآورده گردد.

ابزار‌های تحلیل اقتصادی با شناخت پدیده‌های واقعی اقتصادی در زمینه‌های مختلف، برای تبیین، تشریح و پیش بینی ها و سیاستگذاری‌ها به کار گرفته می‌شود. از آنجا که بسیاری از پدیده‌ها، موضوعات و مسائل مختلف یک بعد اقتصادی دارد و با توجه به ابزارهای تحلیلی که علم اقتصاد فراهم می‌آورد، تحلیل و تبیین این پدیده‌ها، موضوعات و مسائل در دنیای واقع از منظر اقتصادی لازم است از اینرو تحلیل ابعاد اقتصادی آنها همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از اینرو گروه اقتصاد‌بین‌رشته‌ای با هدف اصلی تربیت کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران مجهز به ابزارهای تحلیل اقتصادی برای تحلیل ابعاد موضوعات و مسائلی مانند محیط زیست، آب، مسائل شهری و منطقه‌ای، مسکن، آموزش، بهداشت و سایر موضوعات بین‌رشته‌ای در دانشکده اقتصاد ایجاد گردیده است.

 

زمینه‌ها و موضوعات گروه:

 • اقتصاد محیط زیست
 • اقتصاد شهری و منطقه‌ای
 • اقتصاد منابع و انرژی
 • اقتصاد مسکن
 • اقتصاد آب
 • اقتصاد دریا
 • اقتصاد آموزش
 • اقتصاد بهداشت
 • اقتصاد بیمه
 • اقتصاد کسب و کار
 • اقتصاد کشاورزی
 • سایر موضوعات بین‌رشته‌ای

هیات علمی گروه

دکتر هما اصفهانیان

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصص:  اقتصاد نیروی کار
 • زمینه های پژوهشی: اقتصاد نیروی کار، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد خانواده
 • تلفن:61118084
 • پست الکترونیک:esfahanian.homa@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


 دکتر علیرضا اوریوئی

 


دکتر علی سوری

 • مرتبه علمی:دانشیار
 • تخصص  اقتصاد کلان- اقتصاد ریاضی- اقتصاد سنجی:
 • تلفن:
 • پست الکترونیک:alisouri@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


 دکتر سیدمهدی ناجی

 • مرتبه علمی: استادیار
 • تخصص: اقتصاد کلان
 • تلفن: ۶۱۱۱۸۰۸۰
 • پست الکترونیک: mehdinaji@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد بین الملل:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد بین الملل،اقتصاد اخلاق
 • تلفن:61118070
 • پست الکترونیک:rahimib@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر فرخنده جبل عاملی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصصاقتصاد ریاضی،اقتصاد پویایی:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد پویایی
 • تلفن:61118137
 • پست الکترونیک:fameli@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات
 • رزومه

 


دکترمحمدحسین دهقانی فیروزآبادی

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصصاقتصاد خرد- تئوری بازیها- سازماندهی صنعتی:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118073
 • پست الکترونیک:mh.dehghani@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر تیمور رحمانی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصص:
 • تلفن:61118044
 • پست الکترونیک:trahmani@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات
 • رزومه

 


دکتر جعفرعبادی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصصاقتصاد خرد:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد خرد،اقتصاد اطلاعات
 • تلفن:61118082
 • پست الکترونیک:jebadi@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر ابراهیم گرجی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد کلان:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد کلان،تاریخ عقایداقتصادی
 • تلفن:61118061
 • پست الکترونیک:egorji@gmail.com
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر ابوالقاسم مهدوی

 • مرتبه علمی: دانشیار
 • تخصصاقتصاد بین الملل و توسعه اقتصادی:
 • تلفن:61118100
 • پست الکترونیک:mahdavi@ut.ac.i
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر عبدالناصرهمتی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصصاقتصاد انرژی و منابع:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد انرژی و منابع،بانکداری
 • تلفن:61118075
 • پست الکترونیک:ahemmati@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر محسن مهرآرا ( مدیر گروه)

 • مرتبه علمی: استاد
 • تخصصاقتصاد سنجی و منابع:
 • تلفن:61118057
 • پست الکترونیک:mmehrara@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


اقتصاد علم تحلیل و تبیین چگونگی انتخاب افراد، بنگاه‌ها و جامعه از میان گزینه‌های محدود انتخاب است، بصورتی که انتخاب مذکور بهینه باشد. بعبارتی اقتصاد علم بکارگیری و استخدام منابع محدود و کمیاب در اختیار افراد، بنگاه‌ها و جامعه برای نیل به اهداف حداکثر رفاه و تولید و مصرف می‌باشد بصورتی که با منابع محدود در اختیار نیازهای نامحدود بصورت بهینه برآورده گردد.

ابزار‌های تحلیل اقتصادی با شناخت پدیده‌های واقعی اقتصادی در زمینه‌های مختلف، برای تبیین، تشریح و پیش بینی ها و سیاستگذاری‌ها به کار گرفته می‌شود. از آنجا که بسیاری از پدیده‌ها، موضوعات و مسائل مختلف یک بعد اقتصادی دارد و با توجه به ابزارهای تحلیلی که علم اقتصاد فراهم می‌آورد، تحلیل و تبیین این پدیده‌ها، موضوعات و مسائل در دنیای واقع از منظر اقتصادی لازم است از اینرو تحلیل ابعاد اقتصادی آنها همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از اینرو گروه اقتصاد‌بین‌رشته‌ای با هدف اصلی تربیت کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران مجهز به ابزارهای تحلیل اقتصادی برای تحلیل ابعاد موضوعات و مسائلی مانند محیط زیست، آب، مسائل شهری و منطقه‌ای، مسکن، آموزش، بهداشت و سایر موضوعات بین‌رشته‌ای در دانشکده اقتصاد ایجاد گردیده است.

 

زمینه‌ها و موضوعات گروه:

 • اقتصاد محیط زیست
 • اقتصاد شهری و منطقه‌ای
 • اقتصاد منابع و انرژی
 • اقتصاد مسکن
 • اقتصاد آب
 • اقتصاد دریا
 • اقتصاد آموزش
 • اقتصاد بهداشت
 • اقتصاد بیمه
 • اقتصاد کسب و کار
 • اقتصاد کشاورزی
 • سایر موضوعات بین‌رشته‌ای

هیات علمی گروه

دکتر سجادبرخورداری دورباش

 


دکتر فرهاد رهبر

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد خرد و اقتصاد کشاورزی:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد بخش عمومی واقتصاد کشاورزی
 • تلفن:61118063
 • پست الکترونیک:frahbar@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر قهرمان عبدلی(مدیرگروه)

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد خرد و تئوری بازیها:
 • تلفن:61118071
 • پست الکترونیک:abdoli@ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر وحید ماجد

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصص: اقتصاد منابع و انرژی- اقتصاد محیط زیست-اقتصاد بیمه و بخش عمومی
 • تلفن:
 • پست الکترونیک: majed@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


این گروه در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری دانشجو می پذیرد و از آغاز شکل‏گیری تحقق اهداف زیر را در نظر داشته است:

 • با توجه به بازنگری­های صورت گرفته در مأموریت این گروه، دانشجویان این گروه با مباحثی چون تجارت بین‎الملل، مالیه بین‎الملل و اقتصاد پولی در بستر آموزه های اقتصاد اسلامی آشنا می‎شوند. همچنین دانش‎آموختگان این گروه جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان‎های پولی و مالی کشور و وزارتخانه‎هایی مانند اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی توانمندیهای لازم را کسب می‎کنند. این توانمندی‎ها شامل تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد بین‎الملل و مسائل پولی و مالی کشور و سازمان‎های اقتصادی بین‎المللی است. همچنین توانایی لازم برای برنامه‎ریزی جهت توسعه، تجارت و سیاستگذاری‎های مربوط به مسائل پولی، مالی و ارزی را به دست می‎آورند. هدف این گروه آن است که هم فعالیت های آموزشی و هم فعالیتهای پژوهشی را در چارچوب اقتصاد اسلامی و الگوی بانکداری بدون ربا به منصه تحقق برساند.
 • در کنار فعالیتهای آموزشی و تربیت دانش‎آموختگان در حیطه سیاستگذاری اقتصادی با عنایت به ساختارهای کشور در جنبه‎های مختلف اقتصادی، انجام پژوهش و آشنا کردن دانشجویان با روشهای تحقیق برای گسترش دانش و مرزهای تئوری در امر سیاستهای توسعه اقتصادی و برنامه‎ریزی، در اولویت برنامه‎های این گروه آموزشی می‎باشد تا بدینوسیله مسیرهای اصلی حرکت اقتصادی را به سوی پیشرفت و تعالی اقتصادی فراهم نماید.
 • تربیت کارشناسانی که بتوانند ضمن استفاده آگاهانه و مفید از دستاوردهای علوم اقتصادی وبرنامه‏ریزی، تکیه اساسی فعالیت‎های اجرایی خود را بر دستاوردهای تفکر اقتصادی غیر‎وابسته و مستقل بگذارند.

هیات علمی گروه

دکتر نفیسه بهرادمهر

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصصاقتصاد مالی:
 • تلفن:61118060
 • پست الکترونیک:behradmehr@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر حمید ابریشمی (مدیر گروه )

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصص،اقتصاد ایران،پژوهش عملیاتیاقتصاد سنجی :
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد اخلاقی، اقتصاد توسعه اقتصاد انرژی،
 • تلفن:61118090
 • پست الکترونیک:abrihami@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر ابوالقاسم توحیدی نیا

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصصاقتصاد اسلامی:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118078
 • پست الکترونیک:a.tohidinia@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر اکبر کمیجانی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد کلان و اقتصاد پولی:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد کلان،اقتصاد پولی،اقتصاد ایران
 • تلفن:611158056
 • پست الکترونیک:komijani@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر محمود متوسلی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصتوسعه اقتصادی:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118058
 • پست الکترونیک:motvaseli@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر الیاس نادران

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصصاقتصاد بخش عمومی و اقتصاد ایران:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118079
 • پست الکترونیک: enaderan@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر حسن سبحانی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصتوسعه اقتصادی،اقتصاد اسلامی:
 • تلفن:61118055
 • پست الکترونیک:sobhanihs@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر علی طیب نیا

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصصاقتصاد کلان:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118069
 • پست الکترونیک:taiebnia@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر حسین عباسی نژاد

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصص: اقتصاد سنجی کاربردی و پیشرفته
 • زمینه های پژوهشی: اقتصاد سنجی  و اقتصاد بخش عمومی
 • تلفن:61118077
 • پست الکترونیک:habasi@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر محمود مشهدی احمد

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصصاقتصاد توسعه، اقتصاد نهادگرا، و اقتصاد پولی :
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118054
 • پست الکترونیک:mmashhadi@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه