استفاده از فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری - بدون سهمیه بندی و با حمایت سازمان امور دانشجویان

استفاده از فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری - بدون سهمیه بندی و با حمایت سازمان امور دانشجویان


به پیوست نامه شماره ۱۲۲۴۷۶/‏۴‬ مورخ ۲۸/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان امور دانشجویان مبنی بر عدم سهمیه بندی فرصت تحقیقاتی براساس شیوه نامه سال ۱۴۰۱ جهت استحضار ارسال می‌گردد، لازم به ذکر است پرونده دانشجویان دکترای واجد شرایط بعد از بررسی در کمیته بورس و اعزام دانشگاه و موافقت بدون هیچ گونه محدودیتی جهت بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی سازمان امور دانشجویان ارسال می‌شود.

ضمناً کلیه دانشجویان متقاضی می باید نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک ابتدا در سامانه گلستان و سپس در سامانه سجاد اقدام نمایند و دانشکدگان / ‏دانشکده‬ مربوطه تنها از طریق سیستم اتوماسیون معرفی نامه ارسال نماید.