اسلاید98

اسلاید98


دانشکده اقتصاد - 3 دی 1401- عکس: محمد ابراهیمی اولین تور مجازی دو زبانه در بین دانشکده های دانشگاه تهران _ جلسه شورای معاونین فرهنگی با حضور معاونین دانشکده و دانشکدگان و مدیران کل