اصلاحیه آئین نامه"ششمین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار (۱۴۰۱-۱۴۰۰) "

اصلاحیه آئین نامه"ششمین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار (۱۴۰۱-۱۴۰۰) "


با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان گرانقدر به اطلاع دانشجویان معظم شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی دانشکده می رساند «ششمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار» با مشارکت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برگزار می گردد.

متقاضیان برای دریافت تقاضا نامه ثبت نام (فرم شماره یک) به وب سایت اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران به نشانی http://shahed.ut.ac.ir مراجعه نموده و در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دستورالعمل مذکور، تقاضانامه ثبت نام را به دقت تکمیل و به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ به امور دانشجویی دانشکده تحویل نمایند.

(تحویل اصل مدارک و مستندات به صورت دستی ضروری می‌باشد.)

توجه: به همراه مدارک و مستندات، (در صورت وجود) مدارک ذیل نیز تحویل گردد.

۱- مستندات مربوط به جزو ۱۰ درصد برتر ورودی بودن دانشجو

۲- مدرک مربوط به متأهل بودن متقاضی

۳- گواهی مربوط به گذراندن آزمون جامع برای دانشجویان دکترای تخصصی

۴- مدرک مربوط به گذراندن آزمون زبان‌های خارجی(tofel,msrt,tolimo,…) با ذکر درصد نمره اکتسابی

۵- وضعیت شاخص هرش در رشته موضوعی بر مبنای Scopus

6- وضعیت تعداد ارجاع در رشته موضوعی بر مبنای Scopus

 

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی

 

تأکید می‌گردد با عنایت به محدودیت برنامه زمانی تنظیم شده، تاریخ‌های مذکور قطعی و غیرقابل تمدید بوده و به فرم‌ها و یا هرگونه مدارکی که پس از مهلت مقرر تحویل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.