اطلاعیه حضور بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در دانشگاه تهران

اطلاعیه حضور بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در دانشگاه تهران


 در اجرای وظایف مندرج درقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  و آیین نامه اجرایی آن و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های دولتی ، هیاتی متشکل از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور برای « بررسی جذب استعداد های درخشان در دانشگاه تهران» مستقر و آماده دریافت هر گونه  نظر، پیشنهاد و یا انتقاد های مرتبط با موضوع بازرسی می باشند.

تلفن مستقیم :      66499203 -021

تلفن داخلی :        3836         

محل استقرار :  معاونت آموزشی دانشگاه تهران – طبقه سوم

سامانه رسیدگی به شکایات و اعلانات سازمان بازرسی :    shekayat.bazresi.ir                     تلفن ستاد خبری : 136