اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص پذیرش مهمانی و انتقالی دانشجویان در نیمسال دوم 1402-1401

اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص پذیرش مهمانی و انتقالی دانشجویان در نیمسال دوم 1402-1401


به پیوست تصویر نامه شماره ۰۱/5/362 مورخ 9/ 9/ ۱۴۰1 دانشگاه الزهرا در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی مهمان در آن دانشگاه و عدم پذیرش درخواست مهمانی جدید در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 ، جهت بهره برداری تقدیم می گردد.