اخبار

اطلاعیه درخصوص تمدیدسنوات

اطلاعیه

براساس نامه اداره کل آموزش به شماره 75457/پ/122 مورخ 28/03/1398 حداکثر ارسال درخواست فرم تمدید  سنوات (کلیه مقاطع) نیمسال اول 99-98  تا تاریخ 10/04/1398 می باشد در غیر این صورت بدون بررسی اعاده خواهد شد.

 

آموزش 2/4/98