اخبار

اطلاعیه دروس حذفی

اطلاعیه دروس حذفی


دروس زیر به حد نصاب نرسیده دانشجویان موظفند ان را حذف کنند:

دروس کارشناسی

آمار ۲ - اقای افضلی

اقتصاد اسلامی - دکتر توحیدی نیا

دروس ارشد

مالیه بین الملل - دکتر رحیمی بروجردی

سنجی ۲ - دکتر اوریوئی

اقتصاد ایران - دکتر طیب نیا

دروس دکتری

بخش عمومی