اطلاعیه - دکتری ورودی 1400 - تعیین گرایش

اطلاعیه - دکتری ورودی 1400 - تعیین گرایش


دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۰ می‌توانند از گرایش‌های زیر انتخاب و به اموزش ایمیل دهند.

اقتصاد بیمه

اقتصاد منابع و محیط زیست

‌‌اقتصاد توسعه

اقتصاد پولی

‌‌‌‌اقتصاد مالی

‌‌‌‌‌اقتصاد بخش عمومی