اطلاعیه شماره 2 جشنواره بین الملل سال 1401 دانشگاه تهران

اطلاعیه شماره 2 جشنواره بین الملل سال 1401 دانشگاه تهران


با توجه به برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (چهارمین دوره جشنواره بین الملل مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران) در بهمن ماه سال جاری، به پیوست آئین نامه، فرم‌ها و شیوه نامه شرکت در این جشنواره ارسال می‌شود.

مراحل و تاریخ‌های مهم جشنواره به ترتیب عبارتند از:

مراحل

حداکثرمهلت بازه زمانی مجاز

فراخوان عمومی توسط معاونت بین الملل

اول مهر ۱۴۰۱

دریافت، تکمیل، کنترل و تائید مدارک توسط واحد (دانشکده‌های مستقل، مراکز، دانشکده‌های ذیل دانشکدگان، پردیس‌های خودگردان)

تصویب در هیأت رئیسه و ارسال به مشاور بین الملل دانشکدگان (برای واحدهای ذیل دانشکدگان)

تا اول آبان

بررسی و تصویب در هیأت رئیسه دانشکده‌های مستقل، دانشکدگان و پردیس‌های خودگردان با حضور مشاور بین الملل و ارسال صورتجلسه به معاونت بین الملل

تا ۱۵ آبان

طرح در کمیسیون‌های تخصصی دانشگاه

اول دیماه

طرح در شورای بین الملل دانشگاه و تعیین منتخبین

اول بهمن

 

جهت دانلود راهنما و دستور العمل و فرم ها جشنواره اینجا کلیک فرمایید