اخبار

اطلاعیه فوری-حذف برخی دروس

اطلاعیه فوری

دروس ذیل به علت حد نصاب نرسیدن ظرفیت حذف شده است دانشجویان جهت تعیین وضعیت درسی خود سریعاً به آموزش مراجعه کنند.

کارشناسی :

آشنایی با اقتصاد اسلامی 2

ریاضیات 3

تئوری بازیها

همگرایی اقتصادی و جهانی سازی

کارشناسی ارشد:

تجارت بین الملل

مدیریت ریسک با مبانی اسلامی

 

آموزش 16/07/98