اخبار

اطلاعیه فوری-مراجعه به آموزش

اسامی ذیل به آموزش مراجعه کنند.

 

محمد مهدی صابریان ثانی

 

امین  علی غلامی اسکویی

 

آریا اسودی شیره جینی

 

 یاسین میرزایی

 

حامد عزیزی لاری

 

ساسان محمدی

 

 

آموزش 24/06/98