اخبار

اطلاعیه های انتخاب واحد

 1. درخصوص دروس عمومی

 2. شماره درس حسابداری 1 4401181  مقطع کارشناسی غیر فعال است در بازده حذف و اضافه اقدام به اخذ درس با شماره درس جدید گردد.

 3. شماره دروس ذیل مقطع کارشناسی ارشد غیر فعال است در بازده حذف و اضافه اقدام به اخذ دروس با شماره درس جدید گردد.
  اقتصاد کلان شماره درس 4401071
  اقتصاد خرد شماره درس 4402002 -  4401233
  اقتصاد سنجی شماره درس 4405018
  کارگاه اقتصاد سنجی 4405020

 4. شماره درس کلیات علم اقتصاد 4401264 غیر فعال شده است. در بازده حذف و اضافه اقدام به اخذ درس اصول علم اقتصاد 4401318 گردد.

 5. درس ریاضیات پیشرفته 4401478  مقطع دکتری غیر فعال است در بازده حذف و اضافه اقدام به اخذ درس تئوری اقتصاد سنجی 4401415 گردد.

 6. شماره درس حسابداری1 - 4401181 غیر فعال شده است در بازده حذف و اضافه اقدام به اخذ درس اصول حسابداری 4402004 گردد.

 7. شماره درس ریاضیات1 – گروه (02) غیر فعال شده است در بازده حذف و اضافه اقدام به اخذ درس گروه ( 01 ) گردد.

 8. شماره درس اقتصاد بخش عمومی ارشد  غیر فعال شده است در بازده حذف و اضافه اقدام به حذف درس گردد.