اخبار

اطلاعیه های انتخاب واحد

اطلاعیه های انتخاب واحد


دروس ذیل به دلیل به حد نصاب نرسیدن غیر فعال شده است دانشجویانی که اخذ کردند سریعاً به آموزش مراجعه نمایند.

- اقتصاد مدیریت (کارشناسی)

- اقتصاد آموزش (کارشناسی)

- موضوعات انتخابی در اقتصاد (ارشد)

- اقتصاد پویایی (ارشد)

- شناخت محیط زیست و آلاینده های آن (ارشد)

- نظریه پولی پیشرفته 1(دکتری)

- اقتصاد مالی 1(دکتری)

آموزش  29/11/98

29/11/98