اخبار

اطلاعیه کتابخانه دانشکده درخصوص جریمه تأخیر کتاب

اطلاعیه کتابخانه دانشکده درخصوص جریمه تأخیر کتاب


 

 به اطلاع دانشجویانی که قصد تسویه حساب با کتابخانه دانشکده اقتصاد را دارند می رساند به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از دریافت هرگونه وجه نقد معذور است. لذا دانشجویان  می بایستی مبلغ جریمه تاخیر کتاب خود را به شماره حساب اعلام شده در ذیل واریز و رسید مربوطه را به کتابخانه تحویل دهند.

شماره حساب : 4001070103006825 به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی

شماره شناسه:  339070174140103000000002201068

  شماره شبا: 830100004001070103006825IR