اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران

اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران


مدیران مسئول نشریات واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را مطابق فرمت فایل زیر با تکمیل فرم خوداظهاری شاخص‌های اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای ، به همراه سه نسخه نشریه از شماره‌های متوالی منتشر شده اخیر را برای بررسی به دبیرخانه کمیته ناظر به نشریات دانشگاه تهران ارسال نمایند.

مطابق ضوابط این طرح، درخواست ابتدا در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه بررسی و در صورت تأیید به کمیته اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای مستقر در معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال خواهد شد. در صورت اعطای امتیاز، نشریه در رده نشریات علمی یک امتیازی قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است نشریات دارای امتیاز نشریه حرفه‌ای مرتب مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرند، در صورت ارتقای شاخص‌های نشریه حرفه‌ای، امتیاز افزایش پیدا می‌کند و در صورت عدم رعایت شاخص‌ها، امتیاز علمی اختصاص یافته سلب می‌شود.

فرم درخواست
شاخص ها