اعلام نظر دانشگاه خلیج فارس در خصوص درخواست انتقال و میهمان دانشجویان

اعلام نظر دانشگاه خلیج فارس در خصوص درخواست انتقال و میهمان دانشجویان