آقای جمشیدی

آقای جمشیدی


قاسم جمشیدی

پست اجرایی: انبار و اموال