آقای صفرزاده

آقای صفرزاده


مهدی صفرزاده

  • پست اجرایی: کارشناس حسابداری
  • تلفن:61118087
  • پست الکترونیک: safarzadeh51@ut.ac.ir