اخبار

المپیاد قطب تهران

المپیاد قطب تهران


اطلاعیه

قابل توجه متقاضیان شرکت درمرحله اول المپیاد قطب تهران ، دانشجویانی که در سال سوم یا چهارم کارشناسی تحصیل می نمایند چنانچه تمایل دارند در آزمونهای مرحله اول قطب تهران شرکت نمایند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 18/10/98 به آموزش مراجعه نمایند.