الکترونیکی نمودن کامل گواهی اشتغال به تحصیل ویژه کنسولی ( صدور اقامت - تمدید اقامت - خروج و مراجعت )- دانشجویان بین المللی

الکترونیکی نمودن کامل گواهی اشتغال به تحصیل ویژه کنسولی ( صدور اقامت - تمدید اقامت - خروج و مراجعت )- دانشجویان بین المللی


در راستای سیاستهای دانشگاه به منظور سامانه سپاری امور و استفاده بهینه از خدمات الکترونیک در جهت تسهیل، تسریع و عدم مراجعه حضوری دانشجویان بین المللی، مقرر گردید تا «گواهی اشتغال به تحصیل ویژه کنسولی (صدور اقامت - تمدید اقامت - خروج و مراجعت)» با تأیید رئیس اداره آموزش دانشکدگان، دانشکده‌ها  با امضا الکترونیکی مدیرکل اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه و مهر الکترونیک اداره مذکور پس از صدور، به ایمیل دانشجو انتقال می یابد.

شایان ذکر است پس از ثبت درخواست در سامانه جامع آموزش و دریافت SMS ، متقاضی لازم است جهت دریافت گواهی مذکور به ایمیل خود مراجعه و سپس با در دست داشتن گواهی مذکور و گذرنامه به امور کنسولی دانشگاه واقع در طبقه دوم سازمان مرکزی دانشگاه مراجعه نماید.  خواهشمند است دستور فرمائید به نحو مقتضی به دانشجویان بین الملل اطلاع رسانی گردد.