انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویان دانشگاه

انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویان دانشگاه


به اطلاع دانشجویان گرامی دانشکده می‌رساند انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویان دانشگاه تهران یکشنبه ۸ آبان ماه جاری ساعت ۹-۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.

۱- ثبت‌نام برای نامزدهای شورای مرکزی انجمن از بین اعضای کانون در تاریخ ۲۳ تا ۲۸ مهرماه در سامانه توسط نامزدها

۲- مطابق آئین‌نامه انجمن‌ها، شرایط نامزدها برای شورای مرکزی انجمن عبارتند از:

الف- دانشجو دوره کارشناسی حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذارنده باشد. در خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی محدودیتی وجود ندارد؛

ب- تا پایان دوره فعالیت شورا، دانشجو باشد؛ (دو ترم از سال تحصیلی دانشجو باقی مانده باشد)

ج- دو نیمسال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیر متوالی مشروط نشده باشند؛

د- محکومیت انضباطی منجر به توبیخ و درج در پرونده یا بالاتر نداشته باشد؛

ه- عضو شورای مرکزی یا دبیر سایر تشکل‌های دانشجویی نباشد.