انتخاب گرایش فرعی دانشجویان دکتری 99

انتخاب گرایش فرعی دانشجویان دکتری 99


دانشجویان دکتری ورودی ۹۹ جهت تعیین گرایش فرعی می‌توانند از لیست گرایش‌هایی که در برنامه‌ی مصوب آموزشی آمده است، اولویت‌های اول و دوم خود را انتخاب نمایند. طبعاً در صورتی که تعداد دانشجویان یک گرایش به حد نصاب برسد، ارائه گرایش مربوطه به گروه ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.