انتشار کتاب اقتصاد ریاضی با رویکرد ایستایی به قلم دکتر جبل عاملی

انتشار کتاب اقتصاد ریاضی با رویکرد ایستایی به قلم دکتر جبل عاملی