انتشار کتاب"بانکداری بدون بهره و فرآیند استحاله آن" به قلم دکتر سبحانی

انتشار کتاب"بانکداری بدون بهره و فرآیند استحاله آن" به قلم دکتر سبحانی