بورسیه تحصیلی دولت چین

بورسیه تحصیلی دولت چین


نامه واصله از آموزش دانشگاه تهران:

به پیوست نامه  شماره 42/1/76070  مورخ 1399/09/22 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ونامه شماره   726/553/628681  مورخ 1399/09/19وزارت امور خارجه در خصوص بورسیه تحصیلی دولت چین  برای مقاطع تحصیلی  کارشناسی ارشد و دکتری   برای سال تحصیلی 2022-2021  ، جهت استحضار و دستور  اقدام لازم ارسال می گردد.

فایلهای پیوست