بیمه درمانی و حوادث-دانشجویان پسادکتری

بیمه درمانی و حوادث-دانشجویان پسادکتری


کلیه پژوهشگران پسادکتری پذیرش شده مطابق آئین نامه داخلی، طبق ضوابط دانشگاه توسط معاونت دانشجویی بیمه درمانی و حوادث می‌شوند. لذا پژوهشگران پسادکتری می‌توانند پس از دریافت کد هویت موقت و شناسه یکتا از این معاونت، به کارشناس بیمه مرکز بهداشت و درمان جناب آقای محمدی جهت استفاده از خدمات درمانی مراجعه نمایند.