اخبار

تاریخ برگزاری امتحان جامع

تاریخ برگزاری امتحان جامع


 

تاریخ برگزاری امتحان جامع

اقتصاد خرد

شنبه

02/12/99

8:30 الی 11:30

اقتصاد مالی

یکشنبه

03/12/99

8:30 الی 11:30

اقتصاد کلان

دوشنبه

04/12/99

8:30 الی 11:30

اقتصاد پولی

سه شنبه

05/12/99

8:30 الی 11:30

اقتصاد سنجی

چهارشنبه

06/12/99

8:30 الی 11:30

اقتصاد بخش عمومی

شنبه

09/12/99

8:30 الی 11:30

 

 

آموزش04/11/99