اخبار

تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری

 

اقتصاد خرد

شنبه

18/8/98

11:30 - 8:30

اقتصاد توسعه

دوشنبه

20/8/98

11:30 - 8:30

اقتصاد منابع

اقتصاد سنجی

چهارشنبه

22/8/98

11:30 - 8:30

اقتصاد کلان

شنبه

25/8/98

11:30 - 8:30

اقتصاد مالی

اقتصاد بخش عمومی

دوشنبه

27/8/98

11:30 - 8:30

 

 

آموزش 15/07/98