اخبار

تسویه با سایت

تسویه با سایت


enlightened از دانشجویانی محترمی که قصد تسویه حساب با سایت دانشکده را دارند تقاضا میشود، درخواست خود را با ذکر شماره دانشجویی و مقطع تحصیلی  از طریق ایمیل زیر ارسال نمایند:

rahimalipor@ut.ac.ir