اخبار

تقویم برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

تقویم برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی


تقویم برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه تهران مصوب جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی تاریخ ۱۹/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬