اخبار

تماس دانشجویان جهت تعیین وضعیت تحصیلی

تماس دانشجویان جهت تعیین وضعیت تحصیلی


اطلاعیه مهم:

کلیه دانشجویان مشروحه ذیل جهت تعیین وضعیت تحصیلی خود سریعا به آموزش تماس گرفته یا به خانم رضازاده ایمیل بزنید :

 

امیر محمد عباسی (کهاد کارشناسی)440097003

شهرام جعفرزاده( دکتری) 440293003

شهاب احمد ابادی آزادی(دکتری)440497001

سعید لاریجانی (دکتری)440497010

حسین عجمی (دکتری)440497004

مهسا محمدی (کارشناسی)440296106

سید حسین صدر (ارشد)440299129

 

 

آموزش دانشکده اقتصاد