اخبار

ثبت اطلاعات نشریات دانشجویی در سامانه

ثبت اطلاعات نشریات دانشجویی در سامانه


نظر به مصوبه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی تاریخ ۱۳/‏۰۹/‏۹۸‬، کلیه صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران هرکدام به صورت مجزا اطلاعات کامل نشریه خود را در سامانه جامع نشریات دانشجویی به آدرس apmsrt.ir ثبت کنند سپس فایل نشریات چاپ شده و گواهی آموزشی خود را نیز بارگذاری نمایند و بعد از ثبت‌نام در سامانه، کد ملی صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر همراه با نام نشریه، نام دانشکده، را به ایمیل studentpress@ut.ac.ir ارسال نمایند تا توسط کارشناس نشریات دانشجویی مورد تائید قرار گیرد و ثبت نهایی صورت پذیرد، لازم به ذکر است مدیران مسئول نشریاتی امکان شرکت در انتخابات کمیته ناظر، شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی و جشنواره تیتر ۱۲ را خواهند داشت که اطلاعات کامل نشریه خود را در سامانه جامع نشریات دانشجویی apmsrt.ir تا تاریخ ۱۰ دی ماه سال جاری ثبت کرده باشند، لذا توجه کافی در ثبت اطلاعات تا پایان موضوع را داشته باشند.