ثبت و ارسال درخواست فرصت مطالعاتی از طریق سامانه گلستان

ثبت و ارسال درخواست فرصت مطالعاتی از طریق سامانه گلستان


نظر به اینکه مدت‌های مدیدی است نسبت به سامانه سپاری فرایندهای این اداره کل با همکاری مرکز آمار و انفورماتیک و اداره کل آموزش دانشگاه اقدامات لازم صورت گرفته است و برهمین اساس فرایند فرصت مطالعاتی در سامانه گلستان راه اندازی شده است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایند تا دانشجویان متقاضی نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه فوق اقدام نمایند. لازم به ذکر است تنها معرفی دانشجو از طریق سیستم اتوماسیون صورت گیرد و به درخواست‌هایی که غیر از سامانه مذکور به این اداره کل ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. شایان ذکر است موضوع فوق به نحو مقتضی به مسئولین مربوطه و دانشجویان اطلاع رسانی گردد.

‌‌‌ضمناً جهت راهنمایی به منظور استفاده از سامانه فوق به نشانی https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/4068 مراجعه نمایند.