جذب پژوهشگر پسا دکتری در پژوهشگاه قوه قضاییه

جذب پژوهشگر پسا دکتری در پژوهشگاه قوه قضاییه


پژوهشگاه قوه قضاییه در نظر دارد تا در راستای ایجاد تعامل و تقویت ارتباط بین قوه قضاییه و مراکز علمی و تحقیقاتی و به منظور عملیاتی و کاربردی نمودن دانش و یافته‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مسائل حقوقی و قضایی و بهره‌گیری از توان و ظرفیت علمی آنها و متقابلاً آشنایی آنان با مسائل و معضلات دستگاه قضایی و ترغیب پژوهشگران به انجام تحقیقات در محورهای مرتبط با نیازهای عینی قوه قضائیه و اولویت‌های پژوهشی آن، شرایط جذب پژوهشگر دوره پسادکتری را فراهم نماید.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.