اخبار

جلسات سخنرانی اعضاء هیات علمی دانشکده

جلسات سخنرانی اعضاء هیات علمی دانشکده


برنامه سخنرانی اعضای محترم هیات علمی دانشکده اقتصاد

موضوع

مکان

ساعت

تاریخ

عضو هیات علمی

نرخ بازدهی مینسری تحصیلات در شهر تهران

اتاق شورا

13:15

26/8/94

دکتر وحید مهربانی

اقتصاد سبز : چارچوب مفهومی، تجربیات جهانی و راهکارهایی برای ایران

اتاق شورا

13:15

10/9/94

دکتر وحید ماجد

ارزیابی انسجام معیارهای اقتصادی بین المللی

اتاق شورا

13:15

17/9/94

دکتر ابوالقاسم توحیدی نیا

سرمایه گذاری در شرایط نااطمینانی و هزینه های خصوصی همبسته

اتاق شورا

13:15

24/9/94

دکتر حسین دهقانی

انتخاب پورتفوی

اتاق شورا

13:15

1/10/94

دکتر نفیسه بهرادمهر