جلسه تقدیر از کارمندان دانشکده اقتصاد

جلسه تقدیر از کارمندان دانشکده اقتصاد


 

جلسه تقدیر از کارمندان دانشکده اقتصاد با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر سوری و معاون محترم مالی و اداری جناب آقای تاجیک