جلسه معارفه آقای هدایت تاجیک به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده اقتصاد

جلسه معارفه آقای هدایت تاجیک به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده اقتصاد


در روز دوشنبه مورخ 10 بهمن 1401 با حضور ریاست محترم دانشکده اقتصاد جناب آقای دکتر علی سوری و کارکنان دانشکده، جلسه معارفه آقای هدایت تاجیک به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده اقتصاد برگزار گردید.
در ادامه جلسه آقای تاجیک معاون اداری و مالی دانشکده اقتصاد ضمن اعلام برنامه های خود به هم اندیشی با کارکنان پرداختند.