جلسه هم اندیشی اقتصادی اعضاء هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با رئیس دفتر رئیس جمهور

جلسه هم اندیشی اقتصادی اعضاء هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با رئیس دفتر رئیس جمهور