اخبار

جهت اطلاع دانشجویان بورسیه دکتری

جهت اطلاع دانشجویان بورسیه دکتری


با سلام و احترام

پیرو جلسه مورخ ۹۸/۱/۱۸ با حضور نمایندگان محترم آن مؤسسه در خصوص بررسی وضعیت آموزشی و مالی دانشجویان بورسیه، ضمن پیوست خلاصه وضعیت آموزشی و مالی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده اقتصاد (ورودی سال ۱۳۹۱,۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) به استحضار می‌رساند بر اساس ماده ۳ قراردادهای منعقده میان دانشگاه تهران و آن مؤسسه با موضوع شهریه برای هر نفر دانشجو و نیز تبصره ۲ از ماده ۳ قرارداد در خصوص نحوه پرداخت شهریه سنوات مازاد به میزان ۱۲.۵ درصد تعرفه زمان تمدید دانشجویان، خواهشمند است دستور فرمایند بابت اقساط باقی مانده تا انتهای نیمسال نهم شهریه تحصیلی و نیز شهریه سنوات مازاد ایشان جمعاً مبلغ ۲.۹۵۶.۹۸۱.۵۶۰ ریال (دو میلیارد و نهصد و پنجاه و شش میلیون و نهصدوهشتاد و یک هزار و پانصدو شصت ریال), به حساب شماره ۵۲۲۵۵۵۷۶۹۰ بانک ملت شعبه دانشگاه تهران کد ۶۷۳۹۷ و شناسه واریز ۷۰۰۰۰۸۰۰۸۱۸۱ بنام حساب غیر قابل برداشت معاونت آموزشی دانشگاه تهران صادر و رسید پرداخت همراه با قید مشخصات پرداخت مربوط به هر دانشجو در قالب لیست به دانشگاه تحویل شود.

بدیهی است انجام امور مربوط مراتب فارغ التحصیلی, ادامه تحصیل و دفاع ایشان منوط به پرداخت و تسویه خواهد بود.