اخبار

جهت اطلاع دانشجویان مهمان

جهت اطلاع دانشجویان مهمان


همانگونه که مستحضرهستید و در احکام دانشجویان مهمان نیز درج شده است مهمانی دانشجویان در دانشگاه تهران منوط به ارائه موافقت وفهرست دروس انتخابی از دانشگاه مبدا می‌باشد. ضرورری است برگ انتخاب واحد تأیید شده دانشجو جهت اطلاع و تأیید به دانشگاه مبدا ارسال گردد.

بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از عدم ارائه فهرست دروس انتخابی از دانشگاه مبدا و انتخاب واحد بدون آن در پردیس / دانشکده به عهده دانشجو می‌باشد و انجام تقاضای دانشجویان مهمان مبنی برمهمان دائم یا انتقال به دلیل مغایرت واحدهای گذرانیده باواحدها و سرفصل دانشگاه مبدا امکان پذیر نخواهد بود.