حضور هیئتی از جمهوری چک در دانشکده اقتصاد

حضور هیئتی از جمهوری چک در دانشکده اقتصاد