اخبار

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری حوزه علوم انسانی

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری حوزه علوم انسانی


احتراما، به پیوست نامه شماره 65530/507-1 ص پ مورخ 30/10/94  رئیس محترم پژوهش و توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهمراه ضمائم در خصوص حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری حوزه علوم انسانی جهت استحضار ارسال می گردد .

فایل پیوست


آدرس سایت: www.pajoohesh.nipc.ir