خانم ملکی

خانم ملکی


 کتایون ملکی

  • تخصص: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  • پست اجرایی:  رئیس اداره امور دانشجویی، فرهنگی و شاهد و ایثارگر
  • تلفن: 88016019 و 61118039
  • پست الکترونیک: kmaleki@ut.ac.ir